Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη της ΔΠ υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης καθώς επίσης στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του Δήμου Γλυφάδας και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης. Σε κάθε περίπτωση ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο. Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες της ΔΠ παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση της ΔΠ συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Ο διαχειριστής της ΔΠ συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών της, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται στη ΔΠ είναι τα ακόλουθα:

 • Ονοματεπώνυμο κηδεμόνα
 • Ονοματεπώνυμο παιδιών
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση (email)
 • Αριθμός κινητού τηλεφώνου
 • Διεύθυνση IP σε περίπτωση κακόβουλης χρήσης ή άλλης παράνομης συμπεριφοράς στην ιστοσελίδα.

Ο διαχειριστής της ΔΠ δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως μεταφέρει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών της ΔΠ σε τρίτους, που δε σχετίζονται με τον ίδιο (το διαχειριστή της ΔΠ), χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/ χρήστη, με εξαίρεση τη συμμόρφωση σε σχετικές έννομες υποχρεώσεις και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Ο διαχειριστής είναι δυνατόν να επεξεργάζεται μέρος ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/ χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών - πληροφοριών του. Ο επισκέπτης/ χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το διαχειριστή της ΔΠ (Στοιχεία Επικοινωνιάς: Δήμος Γλυφάδας, Τηλ. 213 2025200 - Γραμμή Δημότη: 15464, Ε-mail: info@glyfada.gr, Διεύθυνση: Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα) προκειμένου να ενημερωθεί για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του , να αιτηθεί τη διόρθωση αυτών ή τον περιορισμό στην επεξεργασία τους, να εναντιωθεί στην επεξεργασία τους, να ζητήσει την διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας ή την διαγραφή τους(δικαίωμα στη λήθη).

Η παρούσα ΔΠ περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο διαχειριστής της ΔΠ για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι ο Δήμος Γλυφάδας. Ο Δήμος Γλυφάδας διαθέτει πολιτική ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων καθώς και σχέδιο ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τα οποία δηλώνει ότι:

Γλυφάδα
 1. Ο Δήμος προσπαθεί να διασφαλίσει ότι η ανάκτηση, η αποθήκευση και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι σε πλήρη συμμόρφωση με όλους τους σχετικούς κανονισμούς και την ισχύουσα νομοθεσία. Ο Δήμος δεσμεύεται να λάβει κάθε δυνατό οργανωτικό και τεχνικό μέτρο για να προστατεύσει την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των προσωπικών πληροφοριών των υποκειμένων των δεδομένων. Ο Δήμος δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτές οι προσπάθειες θα είναι πάντα επιτυχείς.
 2. Ο Δήμος δεν σκοπεύει να πωλήσει ή να αποκαλύψει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, για εμπορικούς σκοπούς, εκτός του πλαισίου των συνήθων καθηκόντων του, τα ονόματα των υποκειμένων των δεδομένων, τον τηλεφωνικό αριθμό, την ηλεκτρονική διεύθυνση ή άλλων ευαίσθητων και μη πληροφοριών. Ενώ ο Δήμος καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για την προστασία των πληροφοριών που του παρέχονται, δεν μπορεί να εγγυηθεί πλήρως ότι αυτές οι πληροφορίες θα παραμείνουν ασφαλείς και δεν ευθύνεται για απώλεια ή κλοπή, εφόσον έχει λάβει όλα τα απαραίτητα και κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.
 3. Τα προσωπικά δεδομένα ορίζονται ως δεδομένα ή άλλες πληροφορίες που συνδέονται ή που προσδιορίζουν ένα άτομο, ή παρέχουν πληροφορίες για ένα άτομο, με τρόπο που είναι λογικά πιθανό να επιτρέψει την αναγνώρισή του και να γνωστοποιήσει προσωπικά στοιχεία σχετικά με αυτό. Ορισμένα στοιχεία δεδομένων θεωρούνται πληροφορίες καταλόγου και μπορούν να κυκλοφορήσουν δημόσια, εκτός εάν υποβληθεί ειδική αίτηση στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, από τα υποκείμενα των δεδομένων, για την αποφυγή αποκάλυψης των πληροφοριών αυτών. Οι επισκέπτες/χρήστες που ζητούν εμπιστευτικότητα των πληροφοριών αυτών πρέπει να επικοινωνήσουν με το διαχειριστή του ΔΠ (Στοιχεία Επικοινωνιάς: Δήμος Γλυφάδας, Τηλ. 213 2025200 - Γραμμή Δημότη: 15464, Ε-mail: info@glyfada.gr, Διεύθυνση: Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα).
 4. Σε περίπτωση που το υποκείμενο των δεδομένων δεν ζητήσει να γίνει εν μέρει ή να μη γίνει καθόλου επεξεργασία των δεδομένων του, θεωρείται αυτομάτως ότι τα δεδομένα που έχει παραχωρήσει το ίδιο μπορούν να επεξεργαστούν περαιτέρω, εφόσον έχει ενημερωθεί σχετικά με τα δικαιώματά του και τους σκοπούς της επεξεργασίας.
 5. Οι προσωπικές πληροφορίες μπορούν να παρασχεθούν μόνο ως εξής:
  • Στους υπαλλήλους ή / και τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Δήμου·
  • μόνο σε άτομα που έχουν εξουσιοδοτηθεί να χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες ως μέρος των επίσημων καθηκόντων τους στον Δήμο, και
  • υπό τις ακόλουθες απαιτήσεις:
   α) να διατηρούν αυτές τις πληροφορίες εμπιστευτικές και να τις χρησιμοποιούν μόνο για τον βαθμό που απαιτούνται από τους επίσημους υπηρεσιακούς σκοπούς του Δήμου, τους οποίους έχουν εξουσιοδοτηθεί να εκτελούν, και β) δεν αποκαλύπτουν ούτε παρέχουν αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους. Οι πληροφορίες των υποκειμένων των δεδομένων μπορούν να υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, όπως η προστασία έναντι σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας ή η διασφάλιση υψηλών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας της υγειονομικής περίθαλψης και των φαρμάκων ή των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, η όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων του Δήμου ή όταν τα δικαστήρια ενεργούν υπό τη δικαιοδοτική τους ιδιότητα.
 6. Το εύρος των ατόμων που καλύπτονται από αυτήν την πολιτική περιλαμβάνει όλα τα άτομα στα οποία ο Δήμος, ή οποιοδήποτε τμήμα του, ή οποιοσδήποτε υπάλληλος, συνεργάτης, εθελοντής ή εργολάβος του Δήμου ή δημότης έχει ή διατηρεί προσωπικά στοιχεία.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και εξειδικεύοντας:
Ο σκοπός της επεξεργασίας τους είναι αποκλειστικά η εύρυθμη λειτουργία της ΔΠ για τη διαδραστική εξυπηρέτηση του κοινού, που πλέον μπορεί να κάνει κρατήσεις θέσεων για κάποια δραστηριότητα του Δήμου οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, άμεσα, εύκολα και χωρίς να συνωστίζεται σε χώρους αναμονής και ουρές. Νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι η άσκηση δημόσιας εξουσίας και η εκπλήρωση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον του Υπευθύνου Επεξεργασίας. Πρόσβαση στα δεδομένα που περιλαμβάνονται στην αίτηση εγγραφής έχουν αποκλειστικά οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Δήμου ή οι συνεργάτες που είναι υπεύθυνοι για την ορθή και ασφαλή λειτουργία της ΔΠ και δεσμεύονται με όρους πλήρους εμπιστευτικότητας.

Αποδέκτης όλων των προσωπικών δεδομένων της αίτησης εγγραφής, είναι ο Δήμος Γλυφάδας. Αποδέκτες μπορεί να είναι και οι αρμόδιες διοικητικές ή δικαστικές αρχές όταν αυτό επιβάλλεται από το νόμο ή σχετική δικαστική απόφαση. Έχετε δικαίωμα για πρόσβαση, επικαιροποίηση, διόρθωση, ή διαγραφή των προσωπικών δεδομένων ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΕ 2016/679. Τα δεδομένα διατηρούνται μόνο για όσο χρόνο επιβάλλει η σχετική κείμενη νομοθεσία.Χρησιμοποιούμε τα cookies που είναι αναγκαία για τη διατήρηση της σύνδεσής σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δήμου Γλυφάδας.
Συνεχίζοντας στην ιστοσελίδα μας συμφωνείτε με την πολιτική cookies.

Περισσότερες πληροφορίες